خیال خام

روزی دوباره، قایقی اجاره خواهم کرد در آغوش خلیج، دور دور تا هر جا، لمیده بر دشک اسفنجی، قایق ران برود تا چشم پوشی، تا ندیدن ِ ساحل
و من دوباره تنها، رها
من آسمان و حجم دلهره ی ِ دریا
تا غروب

/ 0 نظر / 23 بازدید